Preview Mode Links will not work in preview mode

Lean podden


Sep 13, 2019

Mallin Østerhus står i front for et krevende og viktig samfunnsoppdrag. 

Målet til Fosterhjemstjenesten er at alle barn som trenger det, skal få flytte til et godt og riktig fosterhjem til rett tid. Og at de skal få bo der så lenge de trenger det.

Ved hjelp av relevante prinsipper for forbedring, målstyring med forankring i fakta og en tydelig ledelse bygger Fosterhjemstjenesten i Region Vest kultur for forbedring som har ført til gode resultater for barna, og for medarbeidere. Vi diskuterer hvordan fokus på rutiner og etterlevelse gir bedre flyt i saksbehandlingen og hvorfor bruk av Lean i offentlig sektor kan gi bedre kvalitet for brukerne.